Get Adobe Flash player

 รายชื่อดนตรีนิพนธ์

ลำดับที่่

ปี พ.ศ.

เรื่อง

ผู้จัดทำ

จำนวน

1.

2539

สรุปการบรรยายพิเศษ ดนตรีไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

ค.บ. 14(4)/6 , ค.บ.22(2)/3 , อ.ศศ.52(2)/3

1 เล่ม

2.

2540

สรุปการบรรยายพิเศษ ระบบเสียงดนตรี

ค.บ.15(4)/13 , ค.บ.23(2)/2

1 เล่ม

3.

2541

การศึกษาทนองเพลงลูกทุ่งที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิม

นายณัฐพงษ์ สีเหลือง

2 เล่ม

4.

2541

ศึกษาประวัติและแนวทางการบรรเลงจะเข้ของคุณครูทองดี สุจริตกุล

นายพฤฒิ วิธานติรวัฒน์

1 เล่ม

5.

2541

ชีวิตและผลงานการถ่ายทอดวิชาการดนตรีของ ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ

นายวรพจน์ เรืองนนท์

1 เล่ม

6.

2541

การศึกษาผลงานการประพันธ์เพลงประกอบการแสดงของ อาจารย์มนตรี ตราโมท

นางสาวอาทิตยา ชิตบัณฑิตย์

2 เล่ม

7.

2541

ดนตรีพื้นบ้านอังกะลุงกรณีศึกษาในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

นางสาวจรัสศรี ธุดี

2 เล่ม

8.

2541

จะเข้

นางสาวอรุณี ศิริสวัสดิ์

1 เล่ม

9.

2541

ฆ้องวงใหญ่

นางสาวกัญญารัตน์ เรือนสอน

2 เล่ม

10.

2541

วิเคราะห์การใช้ภาษาในทำนองเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวง ดวงจันทร์

นางสาวนิลุบล ขันธสิทธิ์

2 เล่ม

11.

2541

พิณน้ำเต้า : ข้อจำกัดและอุปสรรคในการบรรเลง

นายไร่ คชเดช

2 เล่ม

12.

2541

ซอด้วง

นายสิทธิพร ฆังฆะ

2 เล่ม

13.

2541

เพลงลูกกรุง: กรณีศึกษาผลงานของสุเทพ วงศ์กำแหง

นางสาวจรรจิรา นิ่มจิตร์

2 เล่ม

14.

2541

ดนตรีที่ใช้ประกอบการต่อสู้ด้วยอาวุธ

นายสมพร แสงสุวรรณ

2 เล่ม

15.

2541

วงโปงลาง: วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายภราดร สาขามุละ

2 เล่ม

16.

2542

เพลงโคราช

นางสาวปิยนุช ศรีสุนนท์

2 เล่ม

17.

2542

เพลงเพื่อชีวิต : กรณีศึกษาผลงานเพลงคาราวาน

นายจารุธนะ แจ่มแจ้ง

3 เล่ม

18.

2542

เพลงมอญประกอบพิธีกรรมในงานศพ : วงทองใบบรรเลงศิลป์

ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน

2 เล่ม

19.

2542

ศึกษาผลงานและการถ่ายทอดเพลงของครูสำราญ เกิดผล

นางสาวลาวัณย์ ยุทธศาสตร์

2 เล่ม

20.

2542

เพลงที่ใช้ประกอบการรำฉุยฉาย

นางสาวนิภาพร สุนทรพนาเวศ

2 เล่ม

21.

2542

หมอลำ : ศึกษาผลงานฉวีวรรณ พันธุ

นางสาวพชระมน รามศิริ

2 เล่ม

22.

2542

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย : สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์

นางสาวสัมฤทธิ์ ถวิลสุข

2 เล่ม

23.

2542

ประวัติและผลงานการแสดงลิเกของครูบุญยัง เกตุคง

นายโสภณ ศรีสวัสดิ์

2 เล่ม

24.

2542

ศึกษาผลงานด้านการร้องของครูเอื้อ สุนทรสนาน

นางสาวมาลินี ด้วงสุวรรณ

3 เล่ม

25.

2542

ศึกษาประวัติและผลงานการถ่ายทอดวิชาการดนตรีของครูเฉลิม บัวทั่ง

นางสาวอรพิมพ์ ทองขาว

2 เล่ม

26.

2542

เพลงอีแซว : ศึกษาบทร้องของของขวัญจิตร ศรีประจันต์

นาสาวเทียนจิตร สารพัฒน์

2 เล่ม

27.

2542

วงกันตรึม : ศึกษาผลงานของครูปิ่น ดีสม

นางสาวคีณา ศรีคุณ

3 เล่ม

28.

2542

หนังตะลุง : ศึกษาประวัติและผลงานหนังตะลุงกั้น ทองหล่อ

นางสาวชนิษฐา แตงอ่อน

3 เล่ม

29.

2542

การศึกษาดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์กรมศิลปากร

นางสาวหนึ่งฤทัย รองชัยภูมิ

3 เล่ม

30.

2543

กระบวนการผลิตเครื่องดนตรีไทย กรณีศึกษาโรงงาานดุริยางค์ไทย

นางสาวมลิวัลย์ แสงลี

3 เล่ม

31.

2543

ศึกษาผลงานและการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขนาดจิ๋วของครูเตือน พาทยกุล

นางสาวระภี พรานขุน

3 เล่ม

32.

2544

วงเครื่องสายปี่ชวา : ประวัติความเป็นมาและเพลงที่ใช้ในการบรรเลง

นางสาวสิริกุล แสงศรี

3 เล่ม

33.

2544

เพลงย่ำเที่ยง “ครูสมภพ ขำประเสริฐ”

นายสันติ ไทยนาพา

3 เล่ม

34.

2544

เพลงฉ่อย : ศึกษาบทร้องของนางบัวผัน จันทร์ศรี

นายรุ่งตะวัน ธงพลังแสง

3 เล่ม

35.

2544

กระบวนการสร้างซอสามสาย : โรงงานดุริยางค์ไทยอุตสาหกรรม

นางสาววนิชยา ฌานปัตร

2 เล่ม

36.

2544

เพลงขับร้องในวรรณคดี : เรื่องรามเกียรติ์

นางสาวเกษร เกษเมืองน้อย

3 เล่ม

37.

2544

ดนตรีไทยในศูนย์สังคีตศิลป์ตั้งแต่ พ.ศ.2522-2544

นายสิริพันธุ์ ยิ่งยวด

3 เล่ม

38.

2544

ประวัติครูฉลวย จิยะจันทน์

นางสาวมยุรา ปานกลีบ

3 เล่ม

39.

2544

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอังคณา เพ็ชรัทธี

3 เล่ม

รายชื่อดนตรีนิพนธ์ (เพิ่มเติม)

ลำดับที่

ปี พ.ศ.

เรื่อง

ผู้จัดทำ

จำนวน

1.

2541

ขลุ่ย

นายสุพจน์ มาระเพ็ญ

เล่ม

2.

2544

ศึกษาประวัติและผลงานการเดี่ยวระนาดเอกของครูบุญยัง เกตุคง

นายอำพล อินทรชนบท

3 เล่ม

3.

2544

ศึกษาวิเคราะห์เพลง ๒ ชั้นทางฝั่งธนบุรี : บ้านพาทยรัตน์

นายดนุพล สงวนศิลป์

3 เล่ม

4.

2545

หน้าทับพื้นฐานตะโพนไทย

นายอำนวยพันธ์ ผูกบุญ

3 เล่ม

5.

2545

กระบวนการผลิตลูกฆ้อง กรณีศึกษาโรงหล่อสำราญการช่าง

นายพันธวัช กำลังหาญ

3 เล่ม

6.

2545

กรณีศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบรรเลงขิม กรณีศึกษาทางศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

นางสาวอังคณา แสงอนันต์

3 เล่ม

7.

2545

ระนาดเอก

นายอิทธิพล เดี่ยวกลาง

3 เล่ม

8.

2545

กระบวนการกรรมวิธีการสร้าง : กรณีศึกษาฆ้องมอญนายสมชัย ชำพาลี

ว่าที่ร้อยตรีพิสิทธิ์ แจ่มศรี

3 เล่ม

9.

2545

การเปรียบเทียบลายแคน : ลายน้อย, ลายใหญ่, ลายแซ

นายฉวี มณีภาค

3 เล่ม

10.

2546

การเปรียบเทียบลายแคน กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวรัตติยาภรณ์ รัตนพลที

3 เล่ม

11.

2546

ตำนานและความเป็นมาของโนรา

นายจิรเดช บุญศรี

3 เล่ม

12.

2546

เพลงประกอบการแสดงระบำที่แทรกอยู่ในบทละคร

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย

3 เล่ม

13.

2547

รูปลักษณ์ของฆ้องมอญ

นายจักฤษณ์ ศรีสำราญ

3 เล่ม

14.

2547

สะล้อ : กรรมวิธีการผลิตและเพลงที่ใช้บรรเลง

นางสาวอรอนงค์ พวงทวาย

3 เล่ม

15.

2547

ขิม : กระบวนการผลิตและการบรรเลง

นายสัญชัย กลิ่นถือศีล

3 เล่ม

16.

2548

ศึกษาประวัติและผลงานการขับร้องเพลงไทยของครูองุ่น บัวเอี่ยม

นางสาวมยุรี ปานเอี่ยม

3 เล่ม

17.

2548

ศึกษาเพลงเรื่องฉิ่งพระฉันของครูอุดร มากปาน

นายอภินันทน์ ไพรมี

3 เล่ม

18.

2548

ประวัติและผลงานในการบรรเลงปี่ในของครูปี๊บ คงลายทอง

นางสาววรนาฎ พึ่งอุดม

3 เล่ม

 

รายชื่อดนตรีนิพนธ์ (เพิ่มเติม)

ปีพ.ศ.

เรื่อง

ผู้จัดทำ

๒๕๔๙

ประวัติและผลงานของครูพิน  เรืองนนท์

นายวิเศษ  เกศหอม

๒๕๔๙

วงเปิงพรวดในพระราชพิธี

นายศุภลักษณ์  ชานาง

๒๕๔๙

ประวัติและผลงานของครูเลื่อน  สุนทรวาทิน

นางสาวศิริรักษ์  อิงเอนุ

๒๕๕๒

วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์

นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์

๒๕๕๓

ประวัติและผลงานของครูสมพงษ์  ภู่สร

นายสกล  กลั่นแสงทอง

๒๕๕๓

ประวัติและผลงานรองศาสตราจารย์วิเชียร  อ่อนละมูล

นายสุภวัชร  ชาติการุณ

๒๕๕๓

วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ตำรวจ

นายสิทธิกานต์  นาคเงิน

๒๕๕๓

ประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

นางสาวนันทิกา  พันธ์โนรา

๒๕๕๔

วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร

นางสาวพัทธนันท์  พันธ์โนรา

๒๕๕๕

เครื่องดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล

นางสาวโสภิตา  กระดิ่ง

๒๕๕๕

ประวัติและแนวทางการสอนดนตรีไทยบ้านเปรมใจ

นายรัชพล  ฉิมชาญเวช

๒๕๕๕

อังกะลุง : กรณีศึกษาการผลิตอังกะลุงบ้านครูพีระพัฒน์  บัวทั่ง

นายวงศกร  บุญมี

๒๕๕๕

เปรียบเทียบการสอนเป่าปี่เบื้องต้นของครูปี๊บ  คงลายทอง และครูสุวัฒน์  อรรถกฤษณ์

นายธิติ  ดำรงคงชื่น

๒๕๕๕

วงดนตรีไทยดุริยางค์ตำรวจ

นางสาวชุลิตา  กสิวัฒน์

๒๕๕๕

ประวัติและพิธีการถ่ายทอดของครูสุธาร  บัวทั่ง

นายอิสรภาพ  ไชยอำมาตร

  • ไม่มีกระทู้แสดง

39/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 ต่อ 3009

Design by : Mr.Witoon Namsang, Copyright ? 20014, Contact Webmaster  : yunpee