หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   :  Bachelor   of  Arts Program  in Thai for Business Communication 
ชื่อปริญญา
   
ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
          :  Bachelor  of  Arts (Thai for Business Communication)

ชื่อย่อ   : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
          : B.A. (Thai for Business  Communication)
                                                                      

    
โครงสร้างหลักสูตร
เรียนตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต มีโครงสร้างดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              30       หน่วยกิต
        1.1  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
            วิชาบังคับ         3  หน่วยกิต
          GESC1001     การคิดและการตัดสินใจ                                          3(3-0-6)
            วิชาเลือก          3  หน่วยกิต
          GESC1101      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                       3(3-0-6)
          GESC1102      วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                              3(3-0-6)
          GESC1103     พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                   3(3-0-6)
          GESC1104     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต              3(3-0-6)    
            1.2  กลุ่มภาษา                                                     9        หน่วยกิต
            วิชาบังคับ                                                        6        หน่วยกิต
          GETH1001     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                          3(3-0-6)
          GEEN1001     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      3(3-0-6)

            วิชาเลือก                                                        3        หน่วยกิต
          GEEN1101     ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน                                  3(3-0-6)
          GEEN1102     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง                           3(3-0-6)
          GEEN1103     ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน    3(3-0-6)
          GEEN1104     ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                                     3(3-0-6)
          GEEN1105     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                           3(3-0-6)

        1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     7         หน่วยกิต 
            วิชาบังคับ                                                        1        หน่วยกิต
          GEHS1001     สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                        1(1-0-2)
            วิชาเลือก                                                         6        หน่วยกิต
          GEHS1101     สุนทรียภาพของชีวิต                                                 3(3-0-6)
          GEHS1102     การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                            3(3-0-6)
          GEHS1103     จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                        3(3-0-6)

        1.4  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     6        หน่วยกิต 
            วิชาบังคับ                                                       3        หน่วยกิต
          GESO1001     พลวัตสังคมไทย                                                       3(3-0-6)
            วิชาเลือก          3  หน่วยกิต
          GESO1101     พลวัตสังคมโลก                                                        3(3-0-6)
          GESO1102     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                 3(3-0-6)
          GESO1103     กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                          3(3-0-6)

        1.5  กลุ่มวิชาพลานามัย                                        2        หน่วยกิต 
            วิชาบังคับ         2  หน่วยกิต
          GEPA1001     การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                     1(0-2-1)
          GEPA1002     กีฬาประเภทบุคคล                                                    1(0-2-1) 


  2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                   95       หน่วยกิต
        2.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           15       หน่วยกิต
           THAI1101       ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                                              3(3-0-6)
           THAI1501       ศิลปะการใช้ภาษาไทย                                              3(3-0-6)
           THAI2109       ภาษากับการพัฒนาความคิด                                      3(3-0-6)
           THAI2110       ภาษากับการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)
           THAI3124       ภาษากับสังคม                                                         3(3-0-6)

        2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ                                 15       หน่วยกิต
            ACCT 2301    การบัญชีและการเงิน                                                3(3-0-6)
            ECON1105     เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                                 3(3-0-6)
            HRDM1101     การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                     3(3-0-6)
            MKRT1101     หลักการตลาด                                                         3(3-0-6)
            MNGT1101     หลักการจัดการ                                                       3(3-0-6)

         2.3  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                           13      หน่วยกิต
            THAI1201       การพัฒนาการพูดการฟัง                                          3(3-0-6)
            THAI1301       การพัฒนาการอ่าน                                                   3(3-0-6)
            THAI1401       การพัฒนาการเขียน                                                 3(3-0-6)
            THAI1602       วรรณกรรมศึกษา                                                     3(3-0-6)
            THAI2119       ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                  3(3-0-6)
            THAI3604       คติชนวิทยา                                                             3(3-0-6)
            THAI3409       การเขียนเชิงวิชาการ                                               3(3-0-6)
            THAI3901       ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                                     3(3-0-6) 
           THAI4901       การสัมมนาทางภาษาไทย                                          1(0-2-1)
           THAI4902       การวิจัยทางภาษาไทย                                               3(0-6-3) 
           THAI4906       ผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาและการสื่อสาร                   3(1-4-4)

         2.4  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                              27    หน่วยกิต
           THAI1402       ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์                                3(3-0-6)
           THAI2502       การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ขันเพื่องานอาชีพ                      3(3-0-6)
           THAI2503       การใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ                                      3(3-0-6)
           THAI3205       วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                             3(3-0-6)
           THAI3306       การอ่านเอกสารทางธุรกิจ                                           3(3-0-6)
           THAI3505       ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(3-0-6)
           THAI3609       วรรณกรรมเชิงธุรกิจ                                                  3(3-0-6)
           THAI3610       การวิจารณ์วรรณกรรมเชิงธุรกิจ                                  3(3-0-6)
           THAI3701       การเขียนในงานสารบรรณ                                          3(3-0-6)

           THAI3703       การเขียนสารคดีเพื่องานอาชีพ                                    3(3-0-6)
           THAI3704       การเขียนบันเทิงคดีเพื่องานอาชีพ                               3(3-0-6)
           THAI3707       การเขียนบทความเชิงธุรกิจ                                        3(3-0-6)
           THAI3708       ศิลปะการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์                            3(3-0-6)
           THAI3709       การแปลเอกสารทางธุรกิจ                                           3(3-0-6)
           THAI3710       ทักษะทางภาษาสำหรับงานเลขานุการ                          3(3-0-6)
          THAI3711       การบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์                                          3(3-0-6)

          2.5  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        7          หน่วยกิต
           THAI4803       การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาและการสื่อสาร 2(90)
           THAI4804      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาและการสื่อสาร             5(225)

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   6          หน่วยกิต
             เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน
ี้

 

 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง จันเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร 02-9426900 ต่อ 3031-3032
ออกแบบโดย : นายไพรศุกร์ ไกรทอง ติดต่อ เวปมาสเตอร์ :: sookkito@yahoo.com sookkito@yahoo.com


 
chandakasem humannet