งานวิชาการสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

1. บทความ

ลำดับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
แหลงเผยแพร์
1.
ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นจันทบุรี อ.พิณทิพย์   พฤทธิพงษ์
และคนอื่นๆ
วารสารบรรจบวิชาการ
2.
ปัญหาและความต้องการทีทมีต่อการจัดการ การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
อ.วาสนาดอน จันทอง จันทรเกษมสาร

2.ตำราและเอกสารประกอบการสอน

ลำดับที่

ชื่อตำราและเอกสาร
ผู้เขียน
1.
วรรณกรรมการศึกษา อ.พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์
2.
คติชนวิทยา อ.พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์
3.
วรรณกรรมวิจารณ์ อ.พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์
4.
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารธุรกิจ อ.พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์
5.
ภาษาไทยธุรกิจ ผศ.คนึงนิจ ศีลรักษ์
6.
การอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา ผศ.คนึงนิจ ศีลรักษ์
7.
วรรณกรรมเอกของไทย อ.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง
8.
การพัฒนาการเขียน อ.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง
9.
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หัวข้อ ภาษากับการสื่อสาร อ.พิณทิพย์   พฤทธิพงษ์
10.
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  หัวข้อ
  1.การแปลความ
  2. การวินิจสาร
  3. การนำเสนอสารด้วยวาจา
อ.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง
11.
การนำเสนอสารด้วยลายลักษณ์อักษร  ผศ.คนึงนิจ  ศีลรักษ์
12.
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หัวข้อ การสื่อสาร
อ.พิณทิพย์  พฤทธิพงษ์
13.
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ การเขียนรายงานวิชาการ ผศ.คนึงนิจ  ศีลรักษ์
14.
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ การพูด อ.วาสนา ดอนจันทร์ทอง

3.งานวิจัย

ลำดับที่
ชื่อเริ่อง
ผู้วิจัย
1.
 ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นจันทบุรี  อ.พิณทิพย์ พฤทธิพงษ์
  ผศ.คนึงนิจ ศีลรักษ
  อ.วรวรรธน์  ศรียาภัย 
อ.วาสนา ดอนจันทร์ทอง
2.
 ภาษาสื่อสารของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ผศ.สมศรี ทองชั้น
 อ.วรวรรธน์  ศรียาภัย
 อ.วาสนา ดอนจันทร์ทอง
3.
 ปัญหาและความต้องการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนราย
  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง

 

 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง จันเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร 02-9426900 ต่อ 3031-3032
ออกแบบโดย : นายไพรศุกร์ ไกรทอง ติดต่อ เวปมาสเตอร์ :: sookkito@yahoo.com sookkito@yahoo.com


 
chandakasem humannet