สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร
    * ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 53
    * รายละเอียดการรับสมัคร ปี 2553

 * ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์และศิลป์แห่งกวีนิพนธ์ไทยโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ นัฏฐกฤษฏิ์ อกนิษฐ์ธาดา (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)  
Bachelor  of  Arts (Thai for Business Communication)
B.A. (Thai for Business Communication)
 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง จันเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร 02-9426900 ต่อ 3031-3032
ออกแบบโดย : นายไพรศุกร์ ไกรทอง ติดต่อ เวปมาสเตอร์ :: sookkito@yahoo.com sookkito@yahoo.com


 
chandakasem humannet