อบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร ปีการศึกษา 2555

DSC 0001 DSC 0006 DSC 0013 DSC 0029 DSC 0030
DSC 0034 DSC 0038 DSC 0046 DSC 0049 DSC 0052
DSC 0059 DSC 0065 DSC 0069 DSC 0076 DSC 0077
DSC 0080 DSC 0085 DSC 0087 DSC 0091 DSC 0095
DSC 0099 DSC 0100