ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

     


วุฒิการศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วิชาที่รับผิดชอบ
การปกครองท้องถิ่นไทยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบราชการไทย


วุฒิการศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วิชาที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะและการวางแผน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  สถาบันราชภัฏพระนคร  
การศึกษาศาสตรบัณฑิต  (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วิชาที่รับผิดชอบ
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
สิทธิมนุษยชน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกสาธารณะ


วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (การบริหารการเงินการคลัง)
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การบริหารการพัฒนา
เทคนิคการบริหาร


วุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาษาอังกฤษ) ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จิตวิทยา)

วิชาที่รับผิดชอบ
ระบบราชการไทย
การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ


วุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                   

วิชาที่รับผิดชอบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ การประเมินผลโครงการสาธารณะ การพัฒนาองค์การภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง


วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย
สังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ
นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ

วุฒิการศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ
การสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างเข้าสู่ระบบงานในองค์การภาครัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่รับผิดชอบ
การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์
พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ
องค์การและการจัดการภาครัฐ