ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

ประวัติของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเดิมชื่อ " โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม "  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ . ศ . ๒๔๘๓ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๔๘๔ เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ( ป . ม .)    ต่อมาในปี พ . ศ . ๒๕๐๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมเป็นวิทยาลัยครูและ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก          ป . ม . เป็น ป . กศ . ชั้นสูง ( ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง )
                     ปีพ . ศ . ๒๕๒๗ มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ ๒ และวิทยาลัยครูจันทรเกษมแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ๕ คณะวิชา มีการสอนสาขาวิชาการอื่น นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาหรือสายครู คือ จัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา
                     ปีพ . ศ . ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า " สถาบันราชภัฏ " เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ . ศ . ๒๕๓๕ ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น " สถาบันราชภัฏจันทรเกษม "
                     ปีพ . ศ . ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศใช้ มีผลให้ สถาบันราชภัฏจันทรเกษมยกฐานะเป็น " มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
                     โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี  พ . ศ . 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ไปปฏิบัติงานด้านบริหารระดับ ปฏิบัติการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยให้สอดคล้องต่อ ความต้องการของท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2547) มีนักศึกษา ภาคปกติและภาคนอกเวลารวม 18 หมู่เรียน มีจำนวนรวม 760 คน ซึ่งปัจจุบันจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มทวีสูงขึ้นทุกปี โปรแกรมวิชามีความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษา และพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด จากการดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมวิชาเพื่อให้สามารถประกันคุณภาพ การศึกษาได้ในระดับสากลตามที่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ได้

ปรัชญา
“ คุณธรรมคู่ความรู้ สู่การบริหารเป็นเลิศ ”

วิสัยทัศน์
“ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ใฝ่รู้ แสวงหาประสบการณ์ รับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม ”


พันธกิจ
“ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชา
1. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะและสถาบัน ตามความต้องการ
ของสังคม
2. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย โดยใช้สารสนเทศที่เหมาะสม
3. อบรมนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณภาพและใฝ่รู้
4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาที่ชัดเจน
นโยบายของโปรแกรมวิชา
1. มีการจัดสรรอาจารย์ให้เพียงพอกับภาระงานสอน
2. มีการจัดสรรอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาที่สอน
3. มีการพัฒนาอาจารย์โดยเข้าร่วมการสัมนาและอบรมทางวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการโดยการเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอนหรือ
การทำวิจัย
5. มีการนำนักศึกษาไปอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อให้การผลิตบัณฑิต ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชาและคณะฯ มุ่งให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โปรแกรมวิชาจึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์พอที่จะประกอบอาชีพได้
2. มีความใฝ่รู้ รักความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. เป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีศรัทธาในอาชีพ มีจรรยาบรรณ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหาร
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
•  อาจารย์ศาศวัต เพ่งแพ ประธานโปรแกรมวิชา
•  อาจารย์เกษร เกษมชื่นยศ รองประธานโปรแกรมวิชา
•  ผศ . พจนา จันทร์ฉาย กรรมการ
•  อาจารย์นพพร สุนทโรทก กรรมการ
•  อาจารย์พิมจันทร์ แสงจันทร์ กรรมการ
•  อาจารย์สุภาวดี ศรีชัยสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
•  กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชา
•  กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตและเกณฑ์มาตรฐานของโปรแกรมวิชา
•  พิจารณาการเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ภาค
พิเศษ ภาค กศ . บป . และภาคสมทบ
•  พิจารณาจัดผู้สอนในรายวิชาเอกและวิชาพื้นฐาน
•  พิจารณาแผนการจัดการเรียนของนักศึกษา
•  ทำแผนงบประมาณแผ่นดิน งบ บ . กศ . และเงินนอกงบประมาณ บริหารการใช้ งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
•  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
•  เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการนิเทศนักศึกษา
•  ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ ให้พัฒนาความรู้ทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย
•  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง และกฎหมาย แก่ชุมชน และ  
ผู้สนใจ
•  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน


แผนภูมิ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารโปรแกรมวิชา
 รายละเอียดของหลักสูตรปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี


1 . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

9

หน่วยกิต

1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น

3(3-0)

 

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น

3(3-0)

 

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะการเรียน

3(3-0)

 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

1500104 ความจริงของชีวิต

3(3-0)

 

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0)

 

2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง

3(3-0)

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

2500102 วิถีไทย

3(3-0)

 

2500103 วิถีโลก

3(3-0)

 

2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0)

 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

9

หน่วยกิต

4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0)

 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0)

 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(3-0)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

98

หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา

76

หน่วยกิต

บังคับเรียน

38

หน่วยกิต

2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3(3-0)

 

2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

3(2-2)

 

2551301 ระบบบริหารราชการไทย

3(3-0)

 

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3(3-0)

 

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ

3(3-0)

 

2562405 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0)

 

2562501 กฎหมายปกครอง 1

3(3-0)

 

2553301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

3(3-0)

 

2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

3(3-0)

 

บังคับเรียน ( ต่อ )

 

 

2553303 การบริหารการพัฒนา

3(3-0)

 

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0)

 

2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0)

 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

38

หน่วยกิต

1061102 ภาวะผู้นำ

2(1-2)

 

2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3(3-0)

 

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง

3(3-0)

 

2532201 สวัสดิการสังคม

2(2-0)

 

2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม

3(3-0)

 

2533301 การวางแผนพัฒนาชุมชน

3(3-0)

 

2551101 การเมืองการปกครองไทย

2(2-0)

 

2551104 ทฤษฎีการเมือง

2(2-0)

 

2551302 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย

3(3-0)

 

2552303 การประเมินบุคคล

3(3-0)

 

2553103 การเมืองไทย

3(3-0)

 

2553304 การบริหารตำรวจไทย

3(3-0)

 

2553307 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

3(3-0)

 

2553308 การประเมินผลโครงการ

3(3-0)

 

2553309 การวิเคราะห์นโยบาย

3(3-0)

 

2553300 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

3(3-0)

 

2554103 การจัดองค์กรท้องถิ่น

3(3-0)

 

2561102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

3(3-0)

 

2562304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3(3-0)

 

2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1

3(3-0)

 

2562305 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป

3(3-0)

 

2562306 กฎหมายอาญา : 2 ภาคความผิด

3(3-0)

 

2563301 แรงงานสัมพันธ์

3(3-0)

 

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0)

 

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

3(3-0)

 

2563306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3(3-0)

 

บังคับเรียน ( ต่อ )

 

 

2554903 การศึกษาเอกเทศ

3(3-0)

 

3562304 การวางแผนและการบริหาร

3(3-0)

 

3562306 พฤติกรรมองค์กร

3(3-0)

 

3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

3(3-0)

 

3563102 การบริหารงานพัสดุ

2(2-0)

 

3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

3(3-0)

 

3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม

3(3-0)

 

3563407 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

3(3-0)

 

2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

15

หน่วยกิต

บังคับเรียน

9

หน่วยกิต

3561101 องค์การและการจัดการ

3(3-0)

 

3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0)

 

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3(3-0)

 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3511301 การบริหารงานสำนักงาน

3(3-0)

 

3562302 การพัฒนาองค์การ

3(3-0)

 

3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

3(3-0)

 

3562403 การสร้างทีมงาน

3(3-0)

 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7

หน่วยกิต

2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์

2(90)

 

2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รัฐประศาสนศาสตร์

5(450)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน รายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมา แล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ สำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้