ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

  
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ
     
ชั้นปี/ภาค
วิชา
หน่วยกิจ
ปี1 ภาค 1/48
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
6
 
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0)
 
2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
 
2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0)
 
2561102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2(3-0)
 
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0)
 
รวม
20 นก.
   
ปี1 ภาค 2/48
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
9
 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0)
 
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2(2-0)
 
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0)
 
2563305 สิทธิมนุษยชน (วิชาเลือกเสรี)
3(3-0)
 
รวม
20 นก.
   
ปี2 ภาค 1/49
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
9
 
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0)
 
2553103 การเมืองไทย
3(3-0)
 
2562305 กฎหมายอาญา1: ภาคทั่วไป
3(3-0)
 
2561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
 
รวม
21 นก.
   
ปี2 ภาค 2/49
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
9
 
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0)
 
2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0)
 
3562302 การพัฒนาองค์การ
3(3-0)
 
1061102 ภาวะผู้นำ
2(2-0)
 
2532301 การพัฒนาชุมชน
2(2-0)
 
รวม
22  นก.
   
ปี3 ภาค 1/50
2562501 กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
 
2553301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0)
 
2552303 การประเมินบุคคล
3(3-0)
 
2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0)
 
255 3309 วิเคราะห์นโยบาย
3(3-0)
 
2532201 สวัสดิการสังคม
2(2-0)
 
วิชาเลือกเสรี   ให้นศ.เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังนี้
3 นก.
 
2513315 จิตวิทยาชุมชน
 
pols 2303 ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกสาธารณะ
 
รวม
20 นก.
   
ปี3 ภาค 2/50
2553303 การบริหารการพัฒนา
3(3-0)
 
2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0)
 
2553305 เทคนิคการบริหาร
3(3-0)
 
2551302 การบริหารรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0)
 
2553308 การประเมินผลโครงการ
3(3-0)
 
3562301 การบริหารงานสำนักงาน
3(3-0)
 
วิชาเลือกเสรี ให้นศ.เลือกเรียน
 
ยนสห 3301 การบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
 
รวม
21 นก.
     
ปี4 ภาค 1/51
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
 
2553306 การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0)
 
2554903 การศึกษาเอกเทศ
3(3-0)
 
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.3
2(90)
 
วิชาเลือกเสรี ให้นศ.เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังนี้
 
2533101 ปัญหาสังคม (เปิด 3 กลุ่ม)
3(3-0)
 
3593209 เศรษฐศาสตร์การเมือง (เปิด 4 กลุ่ม)
3(3-0)
 
รวม
14 นก.
   
ปี4 ภาค 2/51
2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.3
5(450)
 
รวม
5 นก.