ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

    

ขอหนังสือขออนุเคราะห์สถานประกอบการ

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
 

ใบปะหน้าส่งเอกสารฝึกงาน