ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

  

     
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2554

ทอดผ้าป่า 2554

บายศรีเอก รปศ.2554

ประกวดดาวเดือน 2554

เปิดป้าย รปศ.

รับน้อง 2554