ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     

 
 

 

 

  

     

 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือ บัณฑิตนักปฏิบัติซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม: สำหรับนักศึกษา คือ ความซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 คือ มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2554
ทอดผ้าป่า 2554
บายศรีเอก รปศ.2554
ประกวดดาวเดือน 2554