Home Account forum
ข้อมูลคณะ
 ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์
 หลักสูตร
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักศึกษา
 ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
 การประกันคุณภาพ
 ก.พ.ร.
หน่วยงาน

  สำนักงานคณบดี
  ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายวิจัย
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ฝ่ายพัสดุ
  งานนโยบายและแผน
  ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารเผยแพร่
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 วารสารบรรจบวิชาการ
 จดหมายข่าว
ภาควิชามนุษยศาสตร์

 ภาษาไทย
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 ภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ศิลปกรรม
นาฎศิลป์และการแสดง
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล

ภาควิชาสังคมศาสตร์

 พัฒนาชุมชน
วัฒนธรรมศึกษา
สารสนเทศศาสตร
  
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์

รอบรั้วจันทรเกษม
icon_home.gif ม.ราชภัฏจันทรเกษม
icon_home.gif คณะShow/Hide content
petitrond.gif ศึกษาศาสตร์
petitrond.gif มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
petitrond.gif เกษตรและชีวภาพ
petitrond.gif วิทยาศาสตร์
petitrond.gif วิทยาการจัดการ
petitrond.gif บัณฑิตวิทยาลัย
petitrond.gif วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
icon_home.gif ฝ่ายShow/Hide content
petitrond.gif การเงิน
petitrond.gif นิติการและการเจ้าหน้าที่
petitrond.gif ประชาสัมพันธ์
petitrond.gif พัสดุกลางchan
petitrond.gif ยานพาหนะ
petitrond.gif ธุรการ
petitrond.gif อาคารและสถานที่
petitrond.gif อนามัยและสุขาภิบาล
petitrond.gif ตรวจสอบภายใน
petitrond.gif เทคโนโลยีสารสนเทศ
icon_home.gif สำนักShow/Hide content
petitrond.gif กองพัฒนานักศึกษา
petitrond.gif สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
petitrond.gif สำนักงานอธิการบดี
petitrond.gif สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
petitrond.gif สำนักศิลปวัฒนธรรม
petitrond.gif สถาบันวิจัยและพัฒนา
petitrond.gif กองนโยบายและแผน
petitrond.gif สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon_home.gif ศูนย์การศึกษาShow/Hide content
petitrond.gif ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
petitrond.gif ศูนย์การศึกษาสหพาณิชย์
petitrond.gif ศูนย์การศึกษาชัยนาท
icon_home.gif ศูนย์Show/Hide content
petitrond.gif ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
petitrond.gif ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ที่กำลังใช้งาน
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศิลปกรรม
ภาควิชามนุษยศาสตร์


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
ผศ.ประชิด ทิณบุตร  ค.บ. (ศิลปศึกษา)(เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. (ศิลปศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปกรรม   prachid@prachid.com
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์   ศศ.บ  (ศิลปกรรมภาพพิมพ์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศป.ม. ทัศนศิลป์  (จิตรกรรม)สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ศิลปกรรม 08 2329 1565 napat1968@hotmail.com 
อ.วารดา พุ่มผกา    ศศ.บ.  ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) (พิพิธภัณฑ์ศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล. - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ prada@hotmail.com
อ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์  ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต เพาะช่าง ค.ม.  (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ korarat@yahoo.com
อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์    ศป.บ. (ภาควิชาวิจิตรศิลป์ )คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ม.  (สาขาวิชาประยุกต์)ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ t_suksawas@yahoo.com
อ.จารุณี เนตรบุตร   ค.บ. (สถาปัตย์) วิทยาลัยครูพระนคร กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ jarunee817@yahoo.com
อ.เกวรินทร์ พันทวี  ศป.บ.  (ศิลปะจิตรกรรม)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศป.ม.  (สาขาศิลปะสมัยใหม่)มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ kevarin_p@hotmail.com
อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี  ศศ.บ. (ศิลปศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศ.ม.(สาขาวิชานิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๘ m_art99@yahoo.com

สงวนลิขสิทธิ์โดย © คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-07-14 (1460 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695


การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที