ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงหลักการทำงาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้