การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง เทคนิคต่าง ๆ  การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 ตลอดจนการฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม