การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี ของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ เทคนิคการเล่น Synthesizer, Electronic Organ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่ต้องใชเ้ทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4