ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณที่ส่งผลต่อดนตรีสากลในปัจจุบันโดยสังเขป และมุ่งเน้นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1950 เป็นต้นมา กล่าวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N Roll รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำให้ดนตรีในช่วงเวลานี้เป็นที่นิยม