การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น  โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง เทคนิคต่าง ๆ  การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ตลอดจนการฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม