รายวิชาที่ดูแลโดย อ.ทรงกฤษณ์ คมสัน

ทักษะและหลักการปฏิบัติคีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม โดยคำนึงถึง การวางนิ้ว เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม

การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น  โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง เทคนิคต่าง ๆ  การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ตลอดจนการฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม

การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง เทคนิคต่าง ๆ  การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 ตลอดจนการฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม

การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี ของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ เทคนิคการเล่น Synthesizer, Electronic Organ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่ต้องใชเ้ทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 4

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทำนอง

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทำนอง

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงหลักการทำงาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงหลักการทำงาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่ยุคโบราณที่ส่งผลต่อดนตรีสากลในปัจจุบันโดยสังเขป และมุ่งเน้นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1950 เป็นต้นมา กล่าวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N Roll รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทำให้ดนตรีในช่วงเวลานี้เป็นที่นิยม