รายวิชาที่ดูแลโดย อ.ทรงกฤษณ์ คมสัน

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทำนอง

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงหลักการทำงาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี รวมถึงหลักการทำงาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้

การเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด  มุ่งพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้น โดยคำนึงถึงการวางนิ้ว การฝึกไล่บันไดเสียง เทคนิคต่าง ๆ  การจับคอร์ดลักษณะต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 ตลอดจนการฝึกเล่นกับเพลงที่อยู่ในความนิยม