ข่าวและประกาศ

  (ยังไม่มีข่าว)

  รายวิชาที่มีอยู่

  ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน

  Instructions:  The test is divided into five sections: Vocabulary, Structure, Critical Reading, Understanding, and Communicative Competence.  There are fifty questions in the test, read the instructions carefully.


  การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการแสดง ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 

  ศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง และฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม