ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ^ ^ Welcome to Business Japanese Program of Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University
 

ทำเนียบอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รักษาการประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Visiting Professor Takuji Takemoto, Ph.D.
(A regular associate professor working at the University of Fukui, Headquarters for Innovative Society-Academia Cooperation)

อาจารย์สวันนีย์ โพธิ์นิ่มแดง
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี             อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ป.โท             ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.เอก           กำลังศึกษาต่อ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตร         Cert. of  Japanese Teaching (Japan Foundation, Japan)

งานวิจัย         ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวต้นคำภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
(Japanese students' pronunciation problems with initial single-consonant sounds in the Thai language) (วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์)

E-mail         gofe_sawannee@hotmail.com

 

 

 

 

 

อาจารย์ธวัช คำทองทิพย์
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี           ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยม)                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ป.โท          1. ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                2. MA. Japanese Applied Linguistics , Waseda University, Japan
ป.เอก         กำลังศึกษาต่อ สาขาวิชา Japanese Studies                   (Japanese Language and Culture), Osaka University,                  Japan
วุฒิบัตร       Cert. of  Japanese Teaching (Japan Foundation, Japan)

งานวิจัย
1. การศึกษาเกณฑ์และความสามารถในการใช้คำกริยาแสดงการครอบครอง "aru" และ "motsu" ใน
ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย (วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์) 
2. 日本語のEメールの謝罪文の構造分析―タイ人日本語学習者の課題―
 (วิทยานิพนธ์ Waseda University) 

E-mail        tawatcru@hotmail.com

 

 

อาจารย์ไอลดา ลิบลับ
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี           ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ป.โท           ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) (สายภาษาศาสตร์)                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
วุฒิบัตร       Cert. of Japanese Language (Kyoto Minsai                  Japanese School, Japan)

งานวิจัย    การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย (วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์)


E-mail         i_sincerely@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

อาจารย์นิจฉรา เครือแปง
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี        ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับสอง)                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.โท        ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

งานวิจัย
1. การศึกษาข้อผิดพลาดของการใช้「テイル」ของผู้เรียนชาวไทยระดับต้นและข้อเสนอแนะเพื่อการสอน
ผู้เรียนชาวไทย (วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์)
2.  タイ人日本語学習者による「テイル」の使用に関する研究-「結果の状態」の用法を中心に-(งานสัมมนาวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Osaka University (2013)) 

               
E-mail         k.nitchara@gmail.com

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ธมกร ศรีกิจกุล
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี             ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป.โท             อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร         Intensive Training Program for JTAT Teachers (The                   Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai, Japan)

งานวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะ (วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในวรรณกรรมเรื่อง “โคจิมบุท์ซุโนะฟูฟุ” (เอกสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6) 
3. 志賀直哉作品における夫婦関係―『范の犯罪』の多層的意識の構造と背景―
 (งานสัมมนาวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Osaka University ครั้งที่ 3 (2012)) 

E-mail         naphatjara@hotmail.com

 

 

 

อาจารย์ Fumiko Ijiri
กรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี             BA. Japanese Literature, Nishogakusha                    University, Japan
ป.โท             MA. Japanese Language and Culture,                    Musashino University, Japan 
วุฒิบัตร         Teacher's certificate, First Class Teacher                     Certificate for Senior High School, Japan
                    (Japanese Language,  calligraphy)
                    Teacher's certificate, First Class and Second                     Class Teacher Certificates for Junior High
                    School, Japan (Japanese)

งานวิจัย   

服装におけるノンバーバルコミュニケーションの役割 ―テレビドラ マの 比較から―

E-mail         f.ijiri@gmail.com