ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ^ ^ Welcome to Business Japanese Program of Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151
Web Page Slideshow by WOWSlider.com v4.4

1. ชื่อหลักสูตร     
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Arts  Program  in  Business  Japanese

2. ชื่อปริญญา        
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 
: Bachelor  of  Arts  (Business  Japanese) 
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
: B.A. (Business  Japanese)

 


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต

 

 

ภาควิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 วิชา ได้แก่ นักศึกษาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537และนักศึกษาครุศาสตร์ ( 5 ปี ) ในปี พ.ศ. 2547 อีก วิชาปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1 - 4 รวมประมาณ 500 คน นักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปแล้วได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นไปประกอบอาชีพโดยตรงจำนวนหนึ่งและส่วนหนึ่งที่ได้รับทุน จากรัฐบาลญี่ปุ่น