ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ^ ^ Welcome to Business Japanese Program of Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

ปี พ.ศ.2537 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (วิชาเอกเลือก) ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปี พ.ศ.2547 ได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (วิชาเลือก) ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกครุศาสตร์์ ( 5 ปี )

ปี พ.ศ.2549 ได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเป็นวิชาเอกจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจให้เป็นกำลังของสังคมและของประเทศชาติ ด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ติดต่อกับชาวญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปี พ.ศ.2555 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558) มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 63 คน

 

 ผลิตบัณทิตให้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้านธุรกิจ  และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 ผลิตบัณทิตให้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนำไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

 

 

ผลิตบัณทิตที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ที่สามารถสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ