คณาจารย์

อาจารย์นิรมล ชอุ่ม.

ประธานหลักสูตรประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (อาจารย์ประจำ).

รศ วิภา ศุภจารีรักษ์.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (อาจารย์ประจำ).

อาจารย์วาทินี นิลงาม.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ อ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (อาจารย์ประจำ).

อาจารย์ดารัด มุุขคาอุดม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร อาจารย์ 2 ระดับ 7 อ.ม. บรรณารักษศาสตร์ (อาจารย์ประจำ).

อาจารย์กัญจนพร บุญมั่น.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์(อาจารย์พิเศษ).

ผศ. ดวงเนตร เบี้ยวไข่มุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อ.ม.บรรณารักษศาสตร์(อาจารย์พิเศษ)..

ผศ. วิลาวัลย์ ปานทอง.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อ.ม.บรรณารักษศาสตร์ (อาจารย์พิเศษ).