ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์.

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Information Science

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Information Science)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
B.A. (Information Science)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สามารถปฏิบัติงาน
สารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสารสนเทศศาสตร์
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานสารสนเทศทั้ง
ในภาครัฐและเอกชนและประกอบวิชาชีพอิสระได้ และเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ