เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนางสาวปรางค์ทิพย์ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง นักศึกษาสาขาวิชา คบ.ภาษาจีน ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล โดยทางคณะจะทำเสนอชื่อเพื่อขอการอนุมัติต่อไป

ภาพการเลือกตั้ง คลิ๊ก!!
งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุธ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการอบรมความรู้และทักษะการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรุ่นพี่สำหรับการทำกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษา 2559 ที่กำลังจะมาถึง

ภาพกิจกรรมชาวค่าย คลิ๊ก!!
งานกิจการนักศึกษคณะมนุษยศาตร์และสังคมสาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทาเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนามคม และพิธีเปิดและปิดในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดและประกวดกองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์ในพิธีเปิดและปิด  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประมวลภาพ ขบวนพาเหรดคลิ๊ก!!  ประกวดกองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์คลิ๊ก!! การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆคลิ๊ก!!
งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เรื่อง "สิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน" ให้แก่ศิษย์เก่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องสิทธิ์อันชอบตามกฎหมายที่คุ้มครองแรงงาน โดยวิทยากรบรรยาย ผศ.วิไลพรรณ เจสะวะ และอาจารย์เบญจวรรณ ธรรมรัตน์  ณ หอประชุมหงส์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาพการอบรมคลิ๊ก
งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ อำเภอมววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นระยะเวลาสามวันสองคืน เพื่อปรับทัศนคติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันก่อนนักศึกษาจะเปิดเทอมในวันที่ 10 สิงหาคม นี้
ภาพกิจกรรมชาวค่าย ชุดที่ #1  ชุดที่ #2  ชุดที่ #3