ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เข้าค่ายผลิตผลงานทางวิชาการทั้ง 3 ศาสตร์ 157
2 การสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 157
3 กำหนดวันวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 282
4 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 505
5 วันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม CRU KM DAY 299
6 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ 338
7 การสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รับตรง 265
8 โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 215
9 สอบสัมภาษณ์ ADMISSION 2558 260
10 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 549
11 สอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 407
12 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคในเวลาราชการ รอบที่ 2 562
13 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบ Admission 500
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน มคอ4 และ มคอ6 589
15 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา และเทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร 802
16 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระบบรับตรง รอบที่1 1577
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายเพื่อชุมชน 521
18 ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 2115