ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
1 ข้าราชการพลเรือน
2 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ), พนักงานราชการ, อาจารย์ประจำตามสัญญา
3 พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ), เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
4 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทย
5 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
6 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
8 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
9 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
10 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
11 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาดนตรีสากล
12 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาดนตรีไทย
13 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศิลปกรรม
14 อาจารย์ประจำ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
15 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551
16 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามประเภทของบุคลากร ตำแหน่งทางวิชาการ
17 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สายวิชาการ)