คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจันทรเกษมรักเสือใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่น Police I lert you ซึ่งเป็นแอพสำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน โดย ร้อยตำรวจเอกวุฒิ ไตรยวงค์ จาก สน.พหลโยธิน และในช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมบุคลากร ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม C1คลิ๊ก!! / C2คลิ๊ก!!
กำหนดการโครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมจันทรเกษมLOVEเสือใหญ่ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ต่อเนื่องในรอบที่ 2 เน้นการทำเวิร์คช็อป สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของงานวิจัย โดยทีมวิยากร คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า และผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิ๊ก!!

งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรมการสัมมนา คลิ๊ก!!
งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อผลิตต้นกล้ารุ่นใหม่ๆเข้าสู่เวทีนักวิจัย สำหรับอาจารย์ทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของงานวิจัย โดย คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิ๊ก!!