งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ต่อเนื่องในรอบที่ 2 เน้นการทำเวิร์คช็อป สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของงานวิจัย โดยทีมวิยากร คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า และผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิ๊ก!!

งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรมการสัมมนา คลิ๊ก!!
งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อผลิตต้นกล้ารุ่นใหม่ๆเข้าสู่เวทีนักวิจัย สำหรับอาจารย์ทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของงานวิจัย โดย คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิ๊ก!!

งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการประชุม!!
    นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดค่าย "คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่พัฒนาท้องถิ่น" ในชุมชนวัดโพธิ์งาม จ.ชัยนาท 
ดูรายละเอียดคลิก