ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 
  •  ภายในงานประกอบไปด้วย
  •  - นิทรรศการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา"
  •  - นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "9LUANG : แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙"
  •  - เทศกาลของขวัญจันทรเกษม Gift on the Moon ตอน "เพียรเพื่อพ่อ"
  •  - การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน นางลอย"
  •  - สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ภาพวาดพระมหาชนกศิลปะแห่งแผ่นดิน"
  •  - บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
  •  - เสวนาวิชาการ เรื่อง "RHYTHM & VOICE" , "เป็นแจ๊สจากเพลงของพ่อ"
  •  - เสวนาวิชาการ เรื่อง "หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย : วรรคดียอพระเกียรติ" , และ "ศาสตร์แห่งพระราชา เกษตรพอดี เกษตรอินทรีย์"
ภาพกิจกรรม วันมนุษย์วิชาการ!!