คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560  ภายในงานประกอบไปด้วย
  •  นิทรรศการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา"
  •  นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "9LUANG : แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙"
  •  เทศกาลของขวัญจันทรเกษม Gift on the Moon ตอน "เพียรเพื่อพ่อ"
  •  การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน นางลอย"
  •  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ภาพวาดพระมหาชนกศิลปะแห่งแผ่นดิน"
  •  บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
  •  เสวนาวิชาการ เรื่อง "RHYTHM & VOICE" , "เป็นแจ๊สจากเพลงของพ่อ"
  •  เสวนาวิชาการ เรื่อง "หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย : วรรคดียอพระเกียรติ" , และ "ศาสตร์แห่งพระราชา เกษตรพอดี เกษตรอินทรีย์"