ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
ภาพกการสอบสัมภาษณ์!!