ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์เสริมศักดิ์ ชาติเชื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สิทธิพร ยอดนิล ผอ.ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม ในวันพุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ภาพโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 21 // วันที่ 22