ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยมีคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพการตรวจประกัน คลิ๊ก!!