มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 "ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน" องค์ปาฐก : ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับกิจกรรมปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา หนึ่งในกิจกรรมหลักที่มหาวิทยาลัยจัดต่อเนื่องเป็น
ปีที่ ๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ในฐานะบูรพาจารย์สำคัญผู้ประกอบคุณงามความดีและอุทิศชีวิตพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและวงวิชาการของไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิจัยสตรีรุ่นแรกที่บุกเบิกงานวิจัยภาคสนาม จนได้รับสมญานามว่า นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย ปีนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดในหัวข้อประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน โดยได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย เป็นองค์ปาฐก ด้วยที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือส่วนหนึ่งของทุ่งบางเขน ดังนั้นจึงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นรากฐานของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตรอบ ๆ มหาวิทยาลัยดังที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการและวิจัยกับสำนักงานเขตจตุจักร


ชมภาพกิจกรรม ชุดที่1