ทรงศักดิ์ ทิมา (ทรง)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน

alt 
พลพิพัฒน์ สารมาศ (ปิ่น)
นักวิชาการศึกษา
(งานโสตทัศนศึกษา)

alt
วิฑูรย์ นามแสง (ยุ่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 316

alt
ปรีชา พิทักษ์ผล (โอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 323-324 

alt
วิรัตน์ พัดทอง (เผือก)
นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

alt
เพ็ญพักตร เกี้ยวกระโทก (ฝน)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(งานกิจการนักศึกษา)


แสงทิตย์ บุญสาม (ผึ้ง)
นักวิชาการพัสดุ

alt
มณีรัตน์ ชูหิรัญ (มินนี่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt
อมรรัตน์ คล้ายสินธ์ (เป้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 alt
สุมารินทร์ คชานุภาพ (กิ๊บ)
นักวิชาการศึกษา

alt
สุชาดา พูนพร (ดา)
นักวิชาการศึกษา

alt
อนันต์จริยา ทองบริสุทธิ์ (จิ๊บ)
พนักงานธุรการ

alt
วันทนาพร  รุ่งวรรณรัตน์(ยุ้ย)
นักวิชาการศึกษา
alt
รวิวรรณ กุลแก้ว(สาว)
นักวิชาการพัสดุ
alt
จิรภา หล้าบา(จอย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
alt
กาญจนา เทพธานี (แตง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
alt
สุพัตรา วันพุดชา (แต๊ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
alt
พรศิริ ทองน้อย (ต่าย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
alt
กมลลักษณ์ สิงห์ป้อง (ปลา)
ช่างเทคนิคประจำสาขาวิชา
ศิลปกรรม
alt
สิริลักษณ์ จิตตรุ่งเรือง (เก๋)
ช่างเทคนิคประจำสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการศิลปการแสดง
alt
สุภาพร บัวเอี่ยม (แขก)
ช่างเทคนิคประจำสาขาวิชา
ดนตรีไทย
alt
รัชกร ทองเรือง (ปอนด์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

alt
ปราณี ป้านสวาท
แม่บ้านประจำสาขาวิชา
นาฏศิลป์และศิลปการแสดง


จุฑาทิพย์  แย้มยลศรี (กุ้ง)
พนักงานสถานที่