ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา


อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี
T.Jang2อาจารย์ธรรมรัตน์    โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
altผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์  พูมพิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
alt
อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงศ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

alt
นายทรงศักดิ์ ทิมา
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน