ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

alt
อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
คณบดี

T.Jang2
อาจารย์ธรรมรัตน์    โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

alt
อาจารย์ธมาภรณ์  พูมพิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์วาสนา โปร่งจิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
alt
อาจารย์อัครเดช  มณีภาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ

alt
อาจารย์วิชัย  สิงห์ซอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์
 alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

alt

อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงศ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

alt

นายทรงศักดิ์ ทิมา

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน