ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)
สาขาวิชานิติศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพในด้านสังคมศาสตร์ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว เช่น พนักงานบริษัทการท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับของสายการบินและโรงแรม นักพิสูจน์อักษร บรรณาธิการ นักเขียน นักแปล นักประพันธ์เพลง นักดนตรี เลขานุการ มัคคุเทศก์ ล่าม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นักแสดง ครีเอทีฟ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบประยุกต์ศิลป์ นักออกแบบงานโฆษณา และงานถ่ายภาพ นักสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล เลขานุการงานสารบรรณ นักวิชาการทางวัฒนธรรม นักพัฒนาในองค์กรเอกชน ชุมชน นักการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ปลัดอำเภอ นักบริหารงานยุติธรรม ทนายความ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา พนักงานคดีศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ทหาร ตำรวจ

ลำดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 วันอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ วันอนุมัติจาก สกอ.
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 20 เม.ย. 54 4 พ.ย. 54
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 20 เม.ย. 54 27 มิ.ย. 55
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ วันที่ 11 พ.ค. 54 27 มิ.ย. 55
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 20 เม.ย. 54 3 ก.ย. 55
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย วันที่ 11 พ.ค. 54 4 ต.ค. 55
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารและการพัฒนาชุมชน วันที่ 20 เม.ย. 55 19 พ.ย. 55
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 20 เม.ย. 55 19 พ.ย. 55
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล วันที่ 11 พ.ค. 54 19 พ.ย. 55
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว วันที่ 11 พ.ค. 54 20 ธ.ค. 55
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 20 เม.ย. 54 19 ก.พ. 56
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง วันที่ 11 พ.ค. 54 29 มี.ค. 56
ลำดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วันอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ วันอนุมัติจาก สกอ.
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ วันที่ 11 ม.ค. 55 3 ม.ค. 55
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 11 ม.ค. 55 13 ธ.ค. 55
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา วันที่ 17 ม.ค. 56 5 เม.ย. 56