ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
ผศ.ประชิด ทิณบุตร  ค.บ. (ศิลปศึกษา)(เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. (ศิลปศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปกรรม   prachid@prachid.com
อ.ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์   ศศ.บ  (ศิลปกรรมภาพพิมพ์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศป.ม. ทัศนศิลป์  (จิตรกรรม)สถาบันเทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ศิลปกรรม 08 2329 1565 napat1968@hotmail.com 
อ.วารดา พุ่มผกา    ศศ.บ.  ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) (พิพิธภัณฑ์ศึกษา) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล. - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ prada@hotmail.com
อ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์  ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต เพาะช่าง ค.ม.  (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ korarat@yahoo.com
อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์    ศป.บ. (ภาควิชาวิจิตรศิลป์ )คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ม.  (สาขาวิชาประยุกต์)ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ t_suksawas@yahoo.com
อ.จารุณี เนตรบุตร   ค.บ. (สถาปัตย์) วิทยาลัยครูพระนคร กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ jarunee817@yahoo.com
อ.เกวรินทร์ พันทวี  ศป.บ.  (ศิลปะจิตรกรรม)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศป.ม.  (สาขาศิลปะสมัยใหม่)มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ - ศิลปกรรม ๓๐๑๔ kevarin_p@hotmail.com
อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี  ศศ.บ. (ศิลปศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศ.ม.(สาขาวิชานิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปกรรม ๓๐๑๘ m_art99@yahoo.com