ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
รศ.จันทร์พร นวลแพ่ง  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)มหาวิทยาลัยมหิดล - ดนตรีไทย   -
อ.อังคณา แสงอนันต์  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ศศ.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ดนตรีไทย   -