ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

อ.ประเสริฐ

ฉิมท้วม

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศป.ม. (ประพันธ์เพลง )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังศึกษา

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

Chimtoum@gmail.com

อ.ราเชนทร์

เหมือนชอบ

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.ม.(สาขาการวิจัยและ

พัฒนาเมือง)

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.วิชา

เชาว์ศิลป์

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศม. (ดนตรีศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.อดุลย์

วงศ์แก้ว

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

นายพิสิษฐ์

เอมดวง

คบ. ( ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ศศ.ม.  (มานุษยดุริยางควิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-

ดนตรีสากล

๓๐๐๘

-

นายธงชัย

เหลืองทอง

คบ. (ดนตรีศึกษา) (สากล)

วิทยาลัยครูราชภัฏจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

toyyellow@hotmail.com

อ.ทรงกฤษณ์

คมสัน

คบ. ดนตรีศึกษา (สากล)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

tomsongkrit@gmail.com.com

อ.จุฑามาส

หิรัญกูล

คบ. ดนตรีศึกษา(สากล)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

shirungool@yahoo.c

om