ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

อ.สุพัฒน์

กอบตระกูล


ศศ.บ (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.A (Chinese) Tianjin  Normal University, China

-

ภาษาจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

tianyitang@hotmail.com

อ.ภัทรวดี

ตรัยที่พึ่ง


ศศ.บ. (ภาษาจีน)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำลังศึกษา

-

ภาษาจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

chinesechandra@hotmail.com

MISS MO

HUIRU


B.A(Chinese)  Guangxi Normal University ,China

-

-

ภาษจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

chinesechandra@hotmail.com

MISS ZHAO

HABGBO


B.A(Chinese) Guangxi Normal University, China

-

-

ภาษาจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

chinesechandra@hotmail.com

อ.นริศรา

เพชรฤทธิ์


B.A (Chinese)  Huaqiao University, China

-

-

ภาษาจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

chinesechandra@hotmail.com

อ.สาทิสรัตน์

สินธุธานB.A (Chinese)  Huaqiao University, China

กำลังศึกษาต่อระดับป.โท สาขาภาษาจีนที่ Guangxi Normal University,China

-

ภาษาจีนธุรกิจ

๓๐๑๕

chinesechandra@hotmail.com