ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

รศ.บุญส่ง   บุญมาก


ศศ.บ(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Matrise des Litters Modernes

ประเทศฝรั่งเศส

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

bbunmark@yahoo.com

อ.ศักดิ์   ทองช่วง


อ.บ. (อักษรศาสตรบัณฑิต)

(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต)

(ภาษาฝรั่งเศส)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

sakthongchuang@hotmail.com

ผศ.ศิริพร   อินทเวคิน


กศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

intasiri8@hotmail.com

อ.ปิยจิตร   สังข์พานิช

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ศศ.ม.(การสอนฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-Maitrise dus  Lettres  modernes

(Paris III )

-Maitrise en  Science du langage (U.Marc Bloc)

-Maitries en  Didactigue (U.Rouen)

-D.E.A.(Linguistigue)

U. Franche Conte

-Doctorat a  L INALCO(Paris)

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

psungpanich@hotmail.com

อ.ลักษณา   ยาน้ำทอง


-Thai (INACO)

- Fransais Langue e trangere

Grenoble III )

-Thai (INACO)

-Frensais Langue e trangere

ROVEN)

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘


ylaksana@hotmail.com

lyanamthong@yahoo.com