ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา


บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว เช่น

 • พนักงานบริษัทการท่องเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับของสายการบินและโรงแรม
 • นักพิสูจน์อักษร
 • บรรณาธิการ
 • นักเขียน
 • นักแปล
 • นักประพันธ์เพลง
 • นักดนตรี
 • นักแสดง
 • เลขานุการ
 • มัคคุเทศก์
 • ล่าม
 • นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • ครีเอทีฟ
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบประยุกต์ศิลป์
 • นักออกแบบงานโฆษณาและงานถ่ายภาพ
 • นักสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
 • เลขานุการงานสารบรรณ
 • นักวิชาการทางวัฒนธรรม
 • นักพัฒนาในองค์กรเอกชนและชุมชน
 • นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 • ปลัดอำเภอ
 • นักบริหารงานยุติธรรม
 • ทนายความ
 • พนักงานอัยการ
 • ผู้พิพากษา
 • พนักงานคดีศาลปกครอง
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • ทหาร
 • ตำรวจ