ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
ผศ.กาญจนา คูวัฒนะศิริ  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร อ.ม. (ภาษาศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ภาษาอังกฤษธุรกิจ   _
อ.จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย  คบ. (ภาษาอังกฤษ)สถาบันราชภัฏยะลา M.A. pp.Ling (TESOL)Macquarie  University - ภาษาอังกฤษธุรกิจ   Jennychan74 @hotmail.com
อ.เกศสุดา เดชะคำภู   คบ.(มัธยมศึกษา)อังกฤษ-เทคโนโลยีทางการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๓ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.วิญญ์ สัตยารักษ์   รบ. (การเมืองการปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (Language and Communication)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ _ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๓ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.วันทนา จุลวัจนะธนา   ศศ.บ. (การจัดการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๓ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ปาริชาติ ฉิมคล้าย  ศ.บ. (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)เอกบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์ประยุกต์เอกการแปล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๓ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mr.Holger Kieckbusch - Master of Science (M.SC.) _ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๓ -
อ.ชนัฏา โสมณวัฒน์   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๓๐๒๔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.