สายตรงคณบดี

hotline-dean3อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้าหา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 28-32 พฤษถาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรม
และชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประวัติศาสตร์โดยสังเขปของประเทศกัมพูชา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีคศ. 2015 ภาพการศึกษาดูงาน