คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 28-32 พฤษถาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรม
และชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประวัติศาสตร์โดยสังเขปของประเทศกัมพูชา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีคศ. 2015 ภาพการศึกษาดูงาน
สายครงคณบดี

กระทู้ล่าสุด

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

เว็บไซต์แนะนำ

13 ฟอนต์แห่งชาติ
ข้อมูลข่าวทุนการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Facebook สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
 CTV

ปฏิทินคณะ

เมนูหลัก