คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 28-32 พฤษถาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรม
และชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประวัติศาสตร์โดยสังเขปของประเทศกัมพูชา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีคศ. 2015 ภาพการศึกษาดูงาน
สายครงคณบดี e-learningMisWebeDoc

ลิงก์เกี่ยวข้องกระทู้ล่าสุด