ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

 

 

 

รศ.ดร.ชนิดา   ม่วงแก้ว

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.A. (Curriculum

Development)

Michigan State  University

D.Ed. (TESOL)

The  University  of  Melbourne

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๒

-

ผศ.ประฤดา   จิตพิทักษ์

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๒

-

รศ.นันทกา   ทาวุฒิ

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

(เกียรตินิยมอันดับ ๒)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- M.A  in ELT

Eailing Colleag of Higher Education , England

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

-

อ.ภุมริน   สรรพอาษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

 

อ.จันทรวรรณ   สำราญสำรวจกิจ

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- M.A.  (Applied  Communication)

Communications University

of Hartford, C.T. U.S.A.

-M.A. (language & Communication)

NIDA, Bangkok

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.วิชัย   สิงห์ซอม


พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

M.A. (Linguistics)

Nagpur  University

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.รติพร   ราชปรีชา

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ )  ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

M.PA.(Personnel and Labor Relations) University of  New Haven, CT. USA

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๕๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.วิศิษย์   ปิ่นทองวิชัยกุล


อ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.กรรณิการ์   รักษาศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๑๐

MS.Michelle   A.Garcia-Bachelor in Elementary Education

Major in English

- Fellowship Baptist college ๒๐๐๒,

Kabankalan City,  Negros Occidental , Philippines

-

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๑๑

MR.Stephen   Nelson

B.S. Political Science

Eastern New Maxico University

M.LI.S ( Library  Science)

San Jose State University,USA.

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

-