ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

 

 

 

รศ.ดร.ชนิดา   ม่วงแก้ว

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.A. (Curriculum

Development)

Michigan State  University

D.Ed. (TESOL)

The  University  of  Melbourne

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๒

-

ผศ.ประฤดา   จิตพิทักษ์

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๒

-

รศ.นันทกา   ทาวุฒิ

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

(เกียรตินิยมอันดับ ๒)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- M.A  in ELT

Eailing Colleag of Higher Education , England

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

-

อ.ภุมริน   สรรพอาษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

 

อ.จันทรวรรณ   สำราญสำรวจกิจ

อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- M.A.  (Applied  Communication)

Communications University

of Hartford, C.T. U.S.A.

-M.A. (language & Communication)

NIDA, Bangkok

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

glelongbeach@hotmail.com

jan_gle151@hotmail.com

อ.วิชัย   สิงห์ซอม


พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

M.A. (Linguistics)

Nagpur  University

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

Wi.frank2000@hotmail.com

อ.รติพร   ราชปรีชา

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ )  ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

M.PA.(Personnel and Labor Relations) University of  New Haven, CT. USA

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๕๘

rajpricha@hotmail.com

อ.วิศิษย์   ปิ่นทองวิชัยกุล


อ.บ. ( ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

visisya@hotmail.com

อ.กรรณิการ์   รักษาศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศศ.ม. ( ภาษาอังกฤษ )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

kannraksa@hotmail.com

๑๐

MS.Michelle   A.Garcia-Bachelor in Elementary Education

Major in English

- Fellowship Baptist college ๒๐๐๒,

Kabankalan City,  Negros Occidental , Philippines

-

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

Magaricia18@yahoo.com

Michelle4thai@hotmail.com

๑๑

MR.Stephen   Nelson

B.S. Political Science

Eastern New Maxico University

M.LI.S ( Library  Science)

San Jose State University,USA.

-

ภาษาอังกฤษ

๓๐๒๔

-