ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

  1. มีทักษะในวิชาชีพทั้งในด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยี
  2. มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง
  3. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นและอ่อนน้อมถ่อมตน
  4. มีความใฝ่รู้แสวงหาประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม