ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน สังกัดสาขาวิชา เบอร์ติดต่อ E-mail
ตรี โท เอก
ผศ.คนึงนิจ  ศีลรักษ์  - ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา- นศ.บ.(สื่อสิ่งพิมพ์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ม.  (บรรณารักษศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  ๓๐๓๒ K_nita@hotmail.com
อ.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง  ศษ.บ (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศศ.ม. (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๓๐๓๒ wasana.nok@hotmail.com
อ.สิริภัทร   พรหมราช   กศ.บ. (สาขาภาษาไทย)( เกียรตินิยมอันดับ๒ )มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศศ.ม. (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ๓๐๓๒ Siriphat_ph@hotmail.com