ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

 

 

E-mail

   

ตรี

โท

เอก

 

รศ.ประไพ เชิงฉลาด

ค.บ.(ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

อ.จาระไน สิทธิบูรณะ

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) ภาษาไทย

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  (การสอนภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

tui_thai@hotmail.cpm

อ.ณัฐนันท์ คำภา

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

( เกียรตินิยมอันดับ๑ )

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ม. (ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

NATTHANAN.L@gmail.com

อ.ธนิดา พิมทะโนทัย

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

tanida_nidnoi@hotmail.com

 

อ.อรรถวุฒิ มุขมา

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.ม.(วรรณคดีไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Oat_forvever_thai@hotmail.com