พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

นางสาวแสงทิตย์   บุญสาม

วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2545

ไทย

2

นางสาวเพ็ญพักตร  เกี้ยวกระโทก

ศศ.บ  การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2550

ไทย

3

นางสาวกาญจนี   พุ่มพะเนิน

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2547

ไทย

4

นายพลพิพัฒน์   สารมาศ

วท.บ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

2543

ไทย

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

นางสาวสุมารินทร์   คชานุภาพ

นางสาวอมรรัตน์   คล้ายสินธ์

ศศ.บ ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2551

ไทย

นางสาวสุภาพร   บัวเอี่ยม

วท.บ เทคโนโลยี ีและนวัฒธกรรมการศึกษา

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2536

ไทย

นางสาวปรางค์ทิพย์  พานิช

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

2542

ไทย

นางสาวสุชาดา   พูนพร

บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2543

ไทย

นายไพรศุกร์    ไกรทอง

วท.บ  อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2547

ไทย

นางสาวกรรณิการ์  ไววิทยะ

ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2547

ไทย

นายวิฑูรย์   นามแสง

วท.บ  อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2547

ไทย

นางปราณี    ป้านสวาท

ม.3 (กศน.)

กศน.ศูนย์สันติราษฎร์วิทยาลัย


ไทย

10 

นางสาวสิริลักษณ์  จิตตรุ่งเรือง

ม.6  ศิลป์-ภาษา

โรงเรียนหอวัง

2541

ไทย

11

นางสาววัลนิภา  สุขเสมอ

คบ.ธุรกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2550

ไทย

12

นางอนงค์   โตตุ้ม

ม.6  (กศน.)ไทย